A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére

 

Írországi tapasztalatok

 

 

 

 

 

 

készítette

Halász Gábor

ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 1998 június

 


 

A strukturális alapok felhasználása az oktatás fejlesztésére

Írországi úti jelentés

1998 május 27-30

 

1998 május 27-30 között az ISM Oktatás, képzés, tudomány munka csoportjának a munkaterve keretében Halász Gábor és Kovács István 4 napos látogatást tett Írországban.

Közismert, hogy Írország azok közé az országok közé tartozik, amelyek az elmúlt években nagyon sokat költöttek oktatási és képzési rendszerük fejlesztésére és kiemelkedően sikeresek voltak abban, hogy ebbe jelentős EU forrásokat is bevonjanak. Írország Portugália mellett az EU-nak az a tagországa, amely a strukturális alapokból a legtöbbet fordítja az emberi erőforrások fejlesztésére, és ahol ezen belül viszonylag sok pénzt fordítanak a munkaerőpiachoz nem egészen közvetlenül kapcsolódó, az alapellátáshoz kötődő oktatásfejlesztésre is. Ennek a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása Írországban jól kimutatható. A bámulatosan gyors ír gazdasági fellendülés mögött - ami miatt néha “kelta tigris”-ként emlegetik az országot -, ott van az emberi erőforrásokba való intenzív beruházás. Az utazásunk célja ennek “titkának” a feltárása, illetve a Magyarország számára levonható tanulságok megfogalmazása volt. Az volt a célunk, hogy az ír példa feltárásával ismerjük meg, miképpen lehet az EU alapokat sikeresen felhasználni az emberi erőforrások, ezen belül az oktatás fejlesztésére. Ez, az egész folyamat remek dokumentálása, illetve a legfontosabb kulcsemberekkel való interjúk és az ő készséges hozzáállásuk eredményeként sikerült.

             A programot John Coolahan professzor (University of Maynoth) szervezte, aki az ír oktatásügy egyik meghatározó személyisége és akik az elmúlt évtizedben kulcsszerepet játszott az ír nemzeti oktatáspolitika stratégia alakításban. A program során több minisztérium és egyéb szervezet olyan munkatársaival készítettünk interjút, akiknek e területen meghatározó szerepük van (felsorolásukat lásd e jelentés végén).

Az emberi erőforrás fejlesztés ír programja

A program felépítése

1994 és 1999 között Írország a második Közösségi Támogatási Keretprogramot (Community Support Framework - CSF) valósítja meg.[1] Ez egy olyan dokumentum, amelyet a Bizottság és a tagország ír alá, és amely a strukturális alapoknak az adott tagországban való felhasználásának a részletes programja. A CSF tulajdonképpen az ötéves időszakra szóló, az általános célokat megfogalmazó Nemzeti Fejlesztési Terv (National Development Plan - NDP)[2] operacionalizálását jelenti. A brüsszeli Bizottság ugyanis az operacionalizálás mélységét és egyben az időbeni elkészítést tekintve is háromszintű nemzeti tervezést követel meg: amelyen belül a legfelső szint az NDP, ezt követi a CSF, majd az un. Végrehajtási Program (Operational Program - OP).

A CSF szerint Írországban az 1994 és 1999 közötti 5 éves időszakban 1994-es árakon a magánszektor beruházásait nem számítva összesen 7 955 millió ECU-t (a továbbiakban MECU) fordítanak fejlesztésre, amiből 5 620 millió (az összes nemzeti fejlesztés 70%-a) a strukturális alapokból származik. A teljes fejlesztési összeget négy cél között osztják fel: (1) a termelő szektor fejlesztése, (2) a gazdasági infrastruktúra fejlesztése, (3) az emberi erőforrások fejlesztése és (4) városi és falusi helyi fejlesztések.

Az összes nemzeti fejlesztésből a tervek szerint 2 362 MECU-t (30%) fordítanak emberi erőforrások fejlesztésére, ami rendkívül magas arány. Ebből 1 732 MECU (azaz 75%) származik a strukturális alapokból, aminek döntő hányadát (1 572 MECU-t, azaz 91%-ot) az Európai Szociális Alap (ESF) támogatása adja, kisebb hányadát (160 MECU-t) pedig az Európai Területfejlesztési Alap (ERDF). Az emberi erőforrás fejlesztésre fordított pénzek nagysága azonban ennél valójában magasabb, ugyanis a többi fejlesztési célok mindegyike mögött ugyancsak megjelennek olyan tevékenységek, amelyek valójában emberi erőforrás fejlesztést jelentenek. Így például (erről később részletesebben szó lesz) a városi és falusi helyi fejlesztési célokat szolgáló programon belül jelenik meg egy olyan elem, hogy minden hátrányos helyzetű kistérségben alkalmaznak egy felzárkóztatási feladatokkal megbízott tanárt vagy például a turizmus fejlesztését szolgáló pénzek elég nagy részét egy jelentős képzési központ működtetésére használják.

Emellett az emberi erőforrások fejlesztését is szolgálja több olyan egyéb közösségi program, amelyek nem a Nemzeti Fejlesztési Terv (NDP) és így nem is a Közösségi Támogatási Keretprogram (CSF) keretén belül valósulnak meg, hanem - az oktatást közvetlenül szolgáló SOCRATES-hez vagy LEONARDO-hoz hasonlóan Brüsszel közvetlenül dönt róluk (ilyen például az EMPLOYMENT, az ADAPT, az INTERREG, a SME Initiative, az UBAN és még több egyéb program). Emberi erőforrás fejlesztést szolgáló elemek elvileg megjelenhetnek még a Strukturális Alapoknak részét nem képező egyéb fejlesztési alapok, így például az un. Kohéziós Alap támogatásaiban is (amiből Írország ugyancsak részesül.

Maga az emberi erőforrás fejlesztési program egyike azoknak az un. Végrehajtási programoknak (OP), amelyek CSF végrehajtására szerveződnek. Összesen 11 ilyen végrehajtási program vagy OP van, amelyek mint kisebb projektekre oszlanak és e projektek mindegyikének pontosan megnevezet felelőse van. Az emberi erőforrás fejlesztést szolgáló OP[3] implementálásáért felelős szervezetek a következők: (1) az oktatási minisztérium, (2) a munkaügyi minisztérium felügyelet alatt működő Nemzeti Képzési Hatóság (FÁS), (3) az egészségügyi minisztérium, (4) a börtönöket felügyelő igazságügyi minisztérium és (5) a speciális igényűekért felelős Országos Rehabilitációs Tanács oktatásügyi intézete. Ezen 5 szereplő mellett még meg kell említeni magát a munkaügyi minisztériumot is, amely az egész OP végrehajtásáért a vezető felelősséget viseli. Ez összefügg többek között azzal a meghatározó ténnyel, hogy a finanszírozásban meghatározó szerepet játszó ESF ír kormányzati partnere a munkaügyi minisztérium: ezen belül működik az OP végrehajtását és az ESF támogatások felhasználását ellenőrző apparátus.

Ugyancsak meg kell említeni a pénzügyminisztériumot is, amely egyfelől a NDP és a CSF létrehozásáért és Brüsszellel való egyeztetésért felel, másfelől az ERDF felhasználásának a koordinátora. Ez utóbbi szempontból hasonló szerepe van, mint a munkaügyi tárcának az ESF felhasználásában. A tervezésért és a Brüsszellel való egyeztetésért való felelőssége miatt a pénzügyminisztérium van a leginkább stratégiai szerepben. Erejét növeli az, hogy - Brüsszel előírásának megfelelően - az országon belül működtet egy olyan konzultációs vagy partneri mechanizmust, amely lehetővé teszi a számára azt, hogy ne csak a szaktárcáktól kapjon javaslatokat vagy értékelő véleményt, hanem a társadalmi partnerektől is. Érdemes persze utalni arra, hogy Brüsszel felé pedig a pénzügyi tárca találja magát hasonló helyzetben, ugyanis Bizottság sem kizárólag a kormánnyal egyeztet, hanem a társadalmi partnerekkel is.[4] A tervezésért való felelősség kormányzati elosztása, illetve az EU által megfogalmazott szabályok mellett az oktatási tárcának akkor van esélye arra, hogy a saját területének a fejlesztését szolgáló EU támogatásokhoz jusson, ha más tárcákkal szövetkezik és közös felelősség alatt hoznak létre átfogó tárcaközi végrehajtási programot. Az emberi erőforrások fejlesztésnek programja ilyen.

Az emberi erőforrások fejlesztésnek végrehajtási programja 5 alprogramot tartalmaz: (1) alapozó oktatás és képzés (858 MECU), (2) a munkanélküliek képzése (195 MEC), (3) a társadalmi kirekesztés elleni program (420 MECU), (4) az ipari változásokhoz való alkalmazkodás programja (74 MECU) és (5) a képzés minőségének a javítását szolgáló program (241 MECU). A források meghatározott hányadát a programok értékelésére fordítják. Az itt említett alprogramok mindegyike immár tovább nem osztható és meghatározott kormányzati szervhez vagy szervezethez kapcsolt részprogramokra oszlik. Így például a legjelentősebb részprogram, az alapozó oktatást és képzést (Initial Education & Training) szolgáló, amelyen belül nyolc konkrét projekt található. Ezek mindegyikének a bemutatására itt nem lesz mód (a részletes információhoz lásd a 3. sz. lábjegyzetet), de a későbbiekben az oktatásfejlesztést legközvetlenebbül szolgáló elemeket bemutatjuk.

A program létrehozásának háttere

Annak a titka, hogy az ír Nemzeti Fejlesztési Tervben és a CSF-ben az oktatás kitüntetett szerepet kapott[5], döntő részben olyan belső fejlődési folyamatoknak köszönhető, amelyek csak részben függenek össze a strukturális alapokból megvalósuló fejlesztéssel. Az ír belső politikában egy sor tényező hatására ugyanis már korábban elkezdődött az emberi erőforrások felértékelődése. Az elmúlt évtizedben a vezető eliten belül megerősödött az a meggyőződés, hogy a viszonylagos elmaradottságból való kitörés és a felzárkózás egyik legfontosabb feltétele a emberekben rejlő lehetőségek feltárása. A korábban különösen magas munkanélküliség, az Európában legalacsonyabb aktivitási ráta, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak magas aránya valamint külföldi tőke és az új technológiák beáramlásával és a szolgáltató szektor gyors fejlődésével jelentkező képzettség hiány (skill shortage) és egyéb tényezők irányították erre a figyelmet.

A folyamatot nagyon nagy mértékben segítették azok az oktatási szektoron belül lezajló folyamatok, amelyek e szektort az emberi erőforrás fejlesztési megközelítés befogadására képessé tették. Ez azért fontos, mert gyakori az, hogy a gazdasági-társadalmi elitben lezajlik ugyan a fenti folyamat, azonban a túlságosan tradicionális oktatási szektor nem képes az ennek megfelelő alkalmazkodásra. Ennek a veszélye Írországban is megvolt, különösen amiatt, hogy az iskolarendszer szinte egésze egyházi ellenőrzés alatt működik, amely elsősorban a tradicionális kulturális értékeket hangsúlyozza. Minden jel arra utal, hogy különböző okok hatására az oktatásügy vezetésen belül létrejött egy, az oktatáson belül elég nagy tekintéllyel és befolyással rendelkező szakmai elit, amely képes volt hidat építeni egyik oldalon a hagyományos értékek és intézmények, másik oldalon a gazdasági és társadalmi kihívások megkövetelte megközelítés között.

Ahogy az oktatás minisztérium külügyekért és felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárától (Oliver Cussen) megtudtuk - aki egyébként valószínűleg egyik képviselője lehet az említett szakmai elitnek - tíz évvel korábban elképzelhetetlen lett volna az oktatás olyan mértékben társadalmi-gazdasági problémaként kezelni mint ma. A sikerük az volt, hogy képesek voltak az oktatást belehelyezni a gazdasági és társadalmi fejlődés tágabb kontextusába. Az oktatás társadalmi-gazdasági problémaként való kezelése, azaz hozzákapcsolása az országot foglalkoztató nagy társadalmi és gazdasági problémákhoz, lehetővé tette a kommunikáció megteremtését a kormánypolitikában egyébként meghatározó pénzügyi, tervezési, területfejlesztési, iparfejlesztési és foglalkoztatási politikákkal, amelyek kezdtek az oktatásban szövetségest látni saját problémáik megoldására. Ugyanakkor ezt oly módon sikerült megtenni, hogy közben nem alakult ki szakadék az oktatást gazdasági-társadalmi problémaként kezelők és a hagyományos intézményi szféra között.

E folyamat számára kedvező feltételeket teremtett a szakképzésért és az általános képzésért való felelősség sajátos írországi megosztása és az oktatás és a foglalkoztatáspolitika közötti nagyon jó együttműködés (ami egyébként az oktatásnak a strukturális alapokhoz való hozzáférése szempontjából valószínűleg a legfontosabb kérdés). Ez a felelősség megoszlik - döntően a fiatalok kezdő képzéséért felelő - oktatási minisztérium és a - döntően a felnőttek képzéséért felelő - Országos Képzési Hatóság (FÁS) között, amely utóbbi a foglalkoztatási és vállalkozási ügyekért felelős minisztérium ellenőrzése alatt működik. Különösen fontos az, hogy az oktatási minisztérium a szakképzésért való felelőséget egészen más csatornákon keresztül gyakorolja, mint az általános képzésért való felelősséget. Amíg ugyanis az utóbbi esetében - az alap- és középfokú oktatásban - az egyházi fenntartók által ellenőrzött iskolák felett szoros tantervi és pénzügyi ellenőrzést gyakorol, addig az előbbi, azaz a szakképzés esetében e kontroll a lokális kötődésű (a választott megyei hatóságok által megválasztott) Szakképzési Hatóságokon (Vocational Education Authorities - VEA) keresztül gyakorolja. Ezt a párhuzamos, helyi választásokra épülő struktúrát egyébként a harmincas években hozták létre, mivel az egyházi szférától nem lehetett várni a szakképzésről való gondoskodást. E szférának saját szövetsége van, amely az oktatási minisztériumnak partnere (pl. a minisztérium fejlesztési stratégiájára reagálva önálló véleményt tettek közzé). Ezeknek a lokális kötődéssel rendelkező Szakképzési Hatóságoknak egyébként - a FÁS-hoz hasonlón - a strukturális alapokból megvalósuló projektek végrehajtásában fontos szerepük van.

A VEA struktúra léte az oktatási tárca számára már korábban lehetőséget teremtett arra, hogy a hagyományos centralizált megoldásokkal párhuzamosan decentralizált, a gazdasággal való horizontális partnerkapcsolatokra is épülő megoldásokban is gondolkodjon. A VEA szféra, amelyben a változásokra való reagálás kényszere korábban is erős volt, rugalmasságra késztette a minisztériumot.[6] Ez a kettősség, a top-down és a bottom-up szemlélet egyidejű alkalmazására tette képessé, ami rendkívüli módon megkönnyíthette a Brüsszellel való kommunikációt. Ez ugyanis egy időben igényli egyfelől a társadalmi partnerekkel való horizontális egyeztetést, ami decentralizált eljárást feltételez, másfelől azt a fajta szigorú projekt menedzsmentet és elszámoltathatóságot, ami pedig centralizált eljárásokat igényel. Egyébként sok jel utal arra, hogy az írek előnyének egyik fontos összetevője az - szemben például a gyakran negatív példaként emlegetett Görögországgal - hogy az igazgatási struktúrák és az igazgatási kultúra komoly garanciát ad egyfelől a fejlesztési programokban megfogalmazott célok tényleges realizálására, másfelől a programok megbízható nyomon követésére. Ez utóbbi meghatározó jelentőségű szempont: ha az ország nem tudja biztosítani valamelyik területen a megfelelő nyomon követést és ellenőrzést, akkor nincs esély arra, hogy az adott terület támogatásban részesülhessen.[7]

A siker egy másik titka egyébként nyilvánvalóan a Brüsszellel való remek kommunikációban rejlik. Az oktatási tárca ugyanis már az előző tervidőszak során olyan kapcsolatokat épített ki a brüsszeli Bizottság megfelelő igazgatóságaival, ami nélkül az 1994-1999 közötti tervidőszak programját egészen biztos nem tudták volna olyan mértékben az emberi erőforrások és különösen ezen belül az oktatás szolgálatába állítani, mint ahogy ez sikerült. Mindezzel kapcsolatban érdemes hangsúlyozni azt, hogy a tárca az ESF-ért felelős DG5-tel és az ERDF-ért felelős DG16-tal épített ki együttműködést. A tárca felelős főtisztviselőivel (Oliver Cussen és Pat Dowling) való beszélgetésünkből egyértelműen kiderült, hogy - kihasználva a DG-kben dolgozó ír származású tisztviselőktől könnyebben megszerezhető információkat - ezeket a kapcsolatokat folyamatosan használják.[8] E kapcsolatokat nagy valószínűséggel az emberi erőforrás fejlesztési program megalkotása során kitűnően tudtak használni akár a Nemzeti Fejlesztési Terv (NDP) egészéért felelős pénzügy minisztériummal folytatott vitákban is. Feltételezhető ugyanis, hogy ha ugyanis a pénzügyi tárca Brüsszeltől olyan visszajelzést kapott, hogy az a programelem, amelyet az oktatási tárca javasol, egybeesik a strukturális alapok, illetve az Unió céljaival, akkor ezt belül is sokkal könnyebb volt elfogadtatni. A Bizottsággal való közvetlen kommunikáció eleve nagyon lecsökkentette annak a valószínűségét, hogy az oktatási tárca valami olyan dolgot próbáljon a nemzeti tervbe a belső vitákban beleerőltetni, ami az uniós célokhoz nem kapcsolódik.

Egy másik dolog, amit érdemes hangsúlyozni az, hogy az oktatási tárca biztosan nem lehetett volna sikeres sem a pénzügyi tárcával, sem a Bizottsággal való egyeztetésben, ha nincs jó kapcsolata a foglalkoztatási politikáért és az ESF-ért felelős munkaügyi tárcával. Ezzel együttműködve feltételezhetően olyan dolgokat is elért a pénzügyi tárcával folytatott vitákban, amelyeket egyedül nem tudott volna. Ha viszont vele együtt tudott valamit javasolni, akkor nagyon megnőhetett a valószínűsége annak, hogy a pénzügyi tárca azt beépíti a nemzeti tervbe. Ugyanígy persze azt is érdemes hangsúlyozni, hogy ehhez az is kellett, hogy az oktatási és a pénzügyi tárca is ugyanazt a nyelvet beszélje, és hogy a pénzügyi tárcán belül a tervezésért felelős főtisztviselők számára érthető legyen az, amit az oktatásügyiek képviselnek. A pénzügyminisztériumnak a nemzeti tervért, illetve a CSF-ért és az ERDF-ért felelős főtisztviselőjével (Jim Higgins) való beszélgetésünk egyértelműen megerősítette ezt. Az ESF-ért felkelős munkaügyi tárcával való harmonikus együttműködés már csak azért is elengedhetetlen, mert az oktatási tárca végül is általában rajta keresztül juthat el a DG5-hoz, amelynek az országon belül a munkaügy a partnere.

Arról természetesen nincs szó, hogy a pénzügyi és az oktatási tárca mindenben mindig egyetértene. A pénzügyi tárcát érzékelhetően a legkönnyebben az alapvető uniós célokhoz és a munkanélküliség elleni küzdelemhez vagy a versenyképesség javításához közvetlenül kapcsolható célokról lehet meggyőzni, ennél nehezebb azokról a célokról, amelyek magának az oktatási rendszernek a fejlesztéséhez, az oktatás minőségének a javításához kapcsolhatók. Ilyen például a tanárok továbbképzése vagy az oktatás minőségének a biztosítása, amelyeknek a jelentőségét persze elismerik. Figyelemre méltó ezzel kapcsolatban az a jól érzékelhető pénzügyminisztériumi vélemény, hogy az közösségi forrásokból történő oktatásfejlesztésnek nagy kockázata lehet az, ha az intézményrendszer e külső forrásoktól túlságosan függővé válik, és azok megszűnése finanszírozási problémákhoz vezethet. Ezt annál is inkább hangsúlyozni kell, mert az emberi erőforrás fejlesztési programban több olyan kisebb programelem is van, amelyek úgy valósulnak meg, hogy a strukturális alapokból jövő pénzeket egyszerűen beépítik az intézmények normatív finanszírozásába (pl. a különösen hátrányos helyzetű iskolák támogatását).[9]

Az oktatás fejlesztése a végrehajtási programon belül

Az emberi erőforrások fejlesztését szolgáló ír program döntően két célt szolgál: egyfelől azt a munkaerő jobban alkalmazkodjék a gazdasági átalakuláshoz és a gazdasági növekedés motorjává váljék, másfelől azt, hogy növekedjék az ír társadalom belső kohéziója és meggátolják egy tartósan leszakadó társadalmi réteg kialakulását. E célokhoz elvileg olyan programot is hozzá lehetet volna rendelni, amely tisztán foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazására épül és a formális iskolarendszeren belüli oktatással nem foglalkozik, ennek a modernizálására nem tartalmaz intézkedéseket. Írországban azonban - a korábban bemutatott feltételeknek köszönhetően - nem ez történt, hanem olyan programot hoztak létre, amely a formális iskolarendszer modernizálását is szolgálja. Sikerült ugyanis feltárni a formális iskolarendszeren, vagyis a középfokú és felsőfokú oktatásban - sőt ha kisebb mértékben is, de még az alapfokú oktatásban is - mindazokat az elemeket, amelyek a fenti cél megvalósításával összefüggésbe hozhatók és sikerült ezeket a program részévé tenni. Ennek eredményeképpen olyan humán erőforrás fejlesztési program jött létre, amely az oktatási rendszer egészének a fejlesztését teszi lehetővé, és amelynek a megvalósításában az oktatásért felelős tárcának - még ha nem is ő a program fő felelőse - meghatározó szerepe van. Ezt jól mutatják a programban felhasználandó és már felhasznált erőforrások ágazatok közötti megoszlása: az oktatási minisztérium részesedése nemcsak az ERDF-ből finanszírozott beruházási programelemeket, hanem az ESF-ből finanszírozott, működési kiadást jelentő programelemeket tekintve is a legmagasabb (lásd Táblázat 1).

 

Táblázat 1
Az ír Emberi Erőforrás Fejlesztési Végrehajtási Program (OP) tervezett kiadásai, 1993-1999 (MECU)

A felelős szervezet

Az EU-ír közös finanszírozásban megvalósuló összes fejlesztés

Ebből ESF

Ebből ERDF

Ebből egyéb EU forrás

Ebből az ír részesedés

Egyéb, nem közös finanszírozásban tervezett  ír kiadások

A teljes tervezett összeg

Oktatási Minisztérium

1390.4

879.1

128.1

35.5

347.6

364.1

1754.5

Országos Képzési Hatóság

(munkaügy)

782.2

536.6

9.4

0.0

236.2

1039.7

1821.9

Országos Rehabilitációs Testület

229.6

149.7

22.5

0.0

57.4

118.8

348.4

Igazságügyi Minisztérium

1.1

0.8

0.0

0.0

0.3

0.0

1.1

Technikai szolgáltatások

6.4

5.8

0.0

0.0

0.6

0.0

6.4

Összesen

2409.6

1572.0

160.1

35.5

642.1

1522.6

3932.2

Forrás: “Operational Programme 1994/1999 for Human Resources Development (published by the Stationnary Office) Dublin.

 

Az emberi erőforrás fejlesztési OP egészének a bemutatására itt nincs mód,[10] csupán a szemléltetés kedvért azokat a legfontosabb elemeket emeljük ki, amelyek jellegzetesen az oktatási rendszer fejlesztését szolgálják. Az ír emberi erőforrás fejlesztési OP részletes tanulmányozása egyébként nagyon erősen ajánlható mindenkinek, aki el akar kezdeni gondolkodni azon, hogy a strukturális alapok támogatását hogyan lehet felhasználni oktatásfejlesztési célokra. Ebből ugyanis az EU számára elfogadható oktatás-fejlesztési megoldásoknak olyan gazdag választéka tárul elénk, ami a hazai fejlesztők számára nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen irányokba lehet és érdemes elindulni, hanem azt is, hogy a tervezésnek milyen módszereket kell követnie.

Korábban már utaltunk arra, hogy ez az OP 5 alprogramot tartalmaz: (1) alapozó oktatásra és képzésre, (2) a munkanélküliek képzésére, (3) a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, (4) az ipari változásokhoz való alkalmazkodás segítésére és (5) a képzés minőségének a javítására vonatkozó alprogramokat. Mindegyik alprogram részprogramokra és intézkedésekre oszlik, amelyek nagy részét az oktatási tárca vagy a FÁS ellenőrzése alatt valósítják meg

Az oktatási minisztérium irányítása alatt futó projektek között említhető például az, amelynek a célja olyan akciók támogatása, amelyekkel megelőzhető az, hogy a leginkább veszélyeztetett tanulók lemorzsolódjanak. Ennek egyik eszköze felzárkóztató órák tartása vagy az iskolák és a családok közötti kapcsolatok erősítése. Egy másik projekt a felső középfokú képzés tantervi korszerűsítését szolgálja olyan új tantervi programok és érettségi vizsga orientációk kifejlesztésével és bevezetésével, amelyek a nem továbbtanulás elé orientálódó tanulók szakmai alapozó képzését szolgálják. Figyelemre méltó az a projekt is, amelynek a keretén belül olyan egyéves poszt-szekunder szakmai képzési programokat fejlesztettek ki, amelyek a középiskolát végzett fiataloknak nyújtanak a munkaerőpiacon jól hasznosítható végzettséget, illetve egy kreditrendszer segítségével a normál felsőoktatásba való könnyebb bejutást. Figyelemre méltó a fejlett technikai készségek (Advanced Technical Skills) fejlesztését célzó projekt is, amely egyetemek számára teszi lehetővé azt, hogy a diplomásoknak magas szintű kiegészítő specializált képzés szervezzenek olyan területeken, ahol ezt a gyorsan fejlődő modern ipari technológia megkívánja.

Az oktatásfejlesztés számára különösen érdekes az a részprogram, amelynek célja az oktatás minőségének a fejlesztése. Ez ugyanis az, amely egyértelműen magának az oktatási rendszernek a belső minőségét veszi célba, és ahol emiatt a legtöbb olyan elem található, amelyeknek a foglalkoztatás-politikai célokkal való kapcsolata nem feltétlen közvetlen. E részprogram egyik eleme a tanárok továbbképzését szolgálja, ezen belül különös hangsúllyal azoknak a készségeknek a fejlesztését, amelyek a leginkább veszélyeztetett tanulói csoportokkal való foglalkozáshoz kellenek. A tanár-továbbképzési programban azonban vannak olyan elemek is, amelyek például a menedzsment technikák fejlesztését vagy a tanárok tantervfejlesztési és értékelési készségeinek a fejlesztését szolgálják. A célokat az OP megfelelő fejezete így fogalmazza meg: “A cél az, hogy az iskolák és a főiskolák vezetését, az oktatói személyzetet, a szülőket, a tanulókat és a tágabb közösséget képessé tegyük arra, hogy partnerként vegyen részt az oktatás és a képzés oly módon történő megszervezésében, hogy az a résztvevők, a közösség és a gazdaság igényeit szolgálja” (101. o.). A modernizációs törekvéseket jól mutatja egy másik rész: “Az egyik legfontosabb cél az, hogy a továbbképzés támogassa a pedagógusokat abban, hogy a hagyományos didaktikus megközelítések felől az olyan aktív tanulási módszerek felé mozduljanak el, amelyek lehetővé teszik a tanulók aktívabb bevonását, a projekt munkát és a heurisztikus tudáselsajátítást. A tanároknak a tudás átadóiból a tanulás vezetőivé kell válniuk” (102). Ezek a célok természetesen szorosan összefüggenek a program alapvető foglalkoztatáspolitikai és társadalompolitikai céljaival, de azokon ugyanakkor túl is mutatnak az iskolák egész világa felé. A tanár-továbbképzés fejlesztésére az ötéves tervidőszak alatt összesen csaknem 71 millió ECU-t kívánnak fordítani - ami nagyjából akkora összeg, mint amit most mi belső forrásokból fordítunk erre a célra - és ebből 50 millió ECU jön az ESF-ből. Ebben nincsenek benne a továbbképzés és pedagógiai szolgáltatás intézményrendszerének a fejlesztését célzó beruházási kiadások, amelyekről az alábbiakban még szó lesz.

Az oktatás minőségének a fejlesztését célzó részprogram másik jelentős komponense a vizsgarendszer fejlesztése. Ennek az alapvető célja az, hogy a középiskolai záróvizsga olyan átalakítása, hogy abba a gyakorlati orientációjú, szakmai alapozó tárgyak is bekerülhessenek. Az új vizsgák kifejlesztése egyben új tantervek kifejlesztését is jelenti, azaz itt példát látunk arra, hogy strukturális alapokból tantervi-programok kifejlesztését és egyúttal az ehhez szükséges szervezeti feltételek megerősítését is finanszírozzák. A vizsgarendszer fejlesztésének egyik legfontosabb célja az, hogy egy olyan kvalifikációs rendszer alakulhasson ki, ami lehetővé teszi, hogy a legkülönbözőbb képzésekben résztvevők formális kvalifikációt kaphassanak és ezzel a képzések hatékonysága is értékelhetővé váljék. A vizsgarendszer célja egyértelműen a képzési kínálat fejlesztése, orientálása és hatékonnyá tétele. Az OP ezt így fogalmazza meg: a cél az, hogy “az átfogó nemzeti értékelési és kvalifikációs rendszeren keresztül biztosítsuk a magas minőségű, hatékony és a piac által meghatározott szakmai képzési programok kínálatát” (110). A vizsgáztatás modernizálására öt év alatt 14 millió ECU-t fognak fordítani, ebből 10 milliót fedez majd az ESF.

E programrészen belül jelennek meg a legfontosabb oktatási beruházási programok is. A beruházásokra tervezett összeg az ötéves tervidőszakban 279 millió ECU, amiből az ERDF részesedése 160 millió, de ezen belül megjelenik még egy másik EU forrásból, az EFTA alapból is kapott 35 millió ECU. Az egész összegből 225 millió ECU kerül az oktatási minisztériumon keresztül felhasználásra. Ennek döntő része (148 MECU) a felsőoktatáson belül kerül felhasználásra. A középfokú oktatásra 64 MECU-t, a tanártovábbképzés és pedagógiai szolgáltatás intézményeinek (Teacher Centres) fejlesztésére 12 MECU-t használnak fel. A középfokú oktatásra felhasznált 64 millió ECU egésze azoknak a feltételeknek a megteremtését szolgálja, amelyek a gyakorlati orientációjú, szakmai alapozást nyújtó érettségire vagy a szakmaszerzést szolgáló programokra való felkészülést szolgálják (49 MECU). Mivel Írországban a jellemző intézményszervezési modell az, hogy a középfokú oktatás alsó és felső szakasza működik egy intézményben, a felső szakasz fejlesztését szolgáló pénzek közvetve természetesen az alsó szakasz fejlesztését is szolgálják. Ez azt jelenti, hogy noha a strukturális alapokból az általános alapoktatást nem lehet fejleszteni, ezek mégis hozzájárulnak ennek a szakasznak a fejlesztéséhez is.

Az iskolai beruházások egyben egy racionalizálási programhoz is kapcsolódnak. Az OP idézi a nemzeti Oktatási Tanács egy anyagát, amely szerint “a jövőben a kis iskolákban a megfelelő tantervi feltételek megteremtése a korábbiaknál sokkal nagyobb kényszert fog jelenteni. A középfokú oktatás második szakaszában való növekvő részvétel miatt erősödik az a kényszer, hogy a képességek és készségek nagyobb szóródásával nézzünk szembe, és hogy az átlagnál gyengébb tanulmányi teljesítményre képes tanulókat is felkészítsük olyan foglalkozásokra, amelyekben a saját képességeiket kibontakoztathassák. Ez sokkal nagyobb tantervi változatosságot, tanári specializálódást és ezzel együtt extra helységeket, szaktantermeket és feltételeket igényel”. Emiatt fogalmazódik meg az OP szövegében az, hogy “Az iskolai feltételek racionalizálása, akár két vagy több iskola összevonásával olyan intézménnyé, amely egy beiskolázási körzetet kiszolgál, akár a meglévő iskolai feltételek intézmények több intézmény által való közös használatával, a leginkább költségkímélő megoldás arra, hogy az iskolák képessé váljanak a megfelelő tantárgyi választék és programkínálat megteremtésére, csakúgy mint a nemek közötti egyenlőség elősegítésére.” (131)

A strukturális alapokból építik ki a területi funkciót ellátó műszaki főiskolák hálózatát, amelyekben ugyanezekből az alapokból finanszírozzák az egy vagy kétéves, diplomát adó kurzusokat. Jellemző az, hogy kombinálják az ERDF támogatással létrehozott beruházásokat és ezek működési költségeinek a biztosítását az ESF támogatásból. Erre példa azoknak az egyetemeknek az esete, amelyek ERDF támogatásból új épületet építtetnek, és ebben az ESF támogatásával indítják az Advanced Technical Skills programokat. De ugyanilyen példa a tanár-továbbképzés és pedagógiai szolgáltatás regionális szervezeteinek a fejlesztése, majd ezekben bizonyos tanártovábbképzések támogatása.

            Külön említést és nagy figyelmet igényel az emberi erőforrás fejlesztési OP szinergiája más OP-kel. Korábban említettük, hogy a strukturális alapok oktatásfejlesztésre való felhasználásának egyik lehetséges kerete a településfejlesztés vagy helyi közösségépítés, amely maga külön OP-ben jelenik meg, és amely ugyancsak tartalmaz humán erőforrás fejlesztési elemeket. Ennek Írországban sajátos struktúrája alakult ki, amely az Unió számára szemmel láthatóan vonzó, és amelybe hajlandó komoly pénzeket belevinni. E struktúra lényege az, hogy egy országos szintű, társasági formában működő szervezet (Area Development Management Ltd. - ADM) irányításával helyi/területi szinten (ez a mi megyéinknél valamivel kisebb egységeket jelent) úgy nevezetett partnerségek (Partnerships) jönnek létre. Ezek jogi státussal rendelkező testületek, amelyekben a civil szervezetek, az üzleti élet, a különböző helyi érdekszervezetek képviselői ülnek. Az ő ellenőrzésük alatt jönnek létre a helyi partnerségi vállalatok, amelyek a társasági törvény hatály alá tartoznak. Ezek menedzselik a helyi közösségfejlesztés projektjeit. Az egész hálózatot az országos szervezet szoros ellenőrzés alatt tartja és tudatosan ügyel arra, hogy az elkülönüljön a szerintük nem elég hatékony helyi közigazgatástól.[11] Az országos szervezet kidolgozott filozófiát képvisel, aminek fontos eleme az, hogy a közösségfejlesztésnek külön kell válnia a közigazgatástól és a politikától, és hogy az egész menedzselését üzleti alapon működő, de közvetlen társadalmi ellenőrzés alatt álló gazdasági társaságokra kell bízni. E filozófiát, csakúgy mint a rendszer gyakorlati működtetésének technikáit és elveit az “Integrated local development handbook” c. kiadványuk írja le, amelyet a saját “bibliájuknak” tartanak.

            Az országos központot, a Kft. formában működő ADM-et az ír kormány, ezen belül az akkori európai ügyekért és területfejlesztésért felelős miniszter az Európai Bizottsággal egyeztetve hozták létre. Most a szervezet a sport, szabadidő és turizmus ügyeivel foglalkozó miniszter felügyelete alatt van. E szervezet menedzsel néhány fontos EU alapokból folyó fejlesztési programot. Ilyen program a fontos oktatási komponensekkel is rendelkező Local, Urban and Rural Development program, amely ugyanolyan végrehajtási program, azaz OP, mint amilyen a fentebb elemzett emberi erőforrás fejlesztési OP. Emellett az ADM végzi egy, az észak-ír határterületek regenerációját szolgáló projekt (Special Support Programme for Peace and Reconciliation) és egy, a hátrányos helyzetű gyerekek segítését célzó projekt (Pilot Childcare Initiative) végrehajtását.

            A legjelentősebb kétségtelenül a Local, Urban and Rural Development program, amelynek célja az  elmaradott térségek felzárkóztatása. Ez a többihez képest jelentős emberi erőforrás komponenst tartalmaz, amit ugyancsak döntően az ESF-ből finanszíroz az Unió. E program oktatási-képzés komponense többek között a Human Resource Development OP-hez közvetlenül kapcsolódó elemeket tartalmaz, ezen belül olyanokat is, amelyek eme OP Preventive Measures eleméhez kapcsolódnak. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ez mutatja, hogy az általános képzés meghatározott szektorai milyen módon juthatnak támogatáshoz a területfejlesztést szolgáló programokon belül. A program többek között például a következőket tartalmazza:

            - egy oktatási koordinátor foglalkoztatása minden (kb. 40)  kijelölt fejlesztési területen, azaz mindegyik Parterségben (ennek az embernek a bérének a felét az Oktatási Minisztérium fedezi, másik felét uniós pénzből fizetik). A feladata az iskolákkal való kapcsolattartás, a kooperációra hajlandó iskolák megtalálása, a kooperatív akciók szakmai felügyelete,

            - a leginkább hátrányos helyzetű területeken különleges programmal dolgozó óvodák létrehozása,

            - az iskolák és a szülők közötti kapcsolat fejlesztése,

            - információs és tanácsadó szolgáltatások fejlesztése az iskolák és a képzési programok számára,

            - kiegészítő szolgáltatások, mint amilyen pl. a gyerekek iskolába járásához szükséges közlekedési feltételek javítása,

            - a munkanélküliek munkához segítését szolgáló képzési programok támogatása,

            - a helyi közösségszervezéshez szükséges készségek fejlesztését, a vállalkozó képességet szolgáló képzési programok támogatása.

            Azokon a területeken, ahol ilyen programok futnak, az iskolák fontos szerepet játszanak ebben. Épületeiket, a pedagógusok kapacitását rendelkezésre bocsáthatják, cserébe fejlesztő támogatást kapnak. A program nem teszi lehetővé új iskolák létrehozását vagy meglévők rekonstrukcióját, de azt igen, hogy a hátránykompenzálást szolgáló eszközöket vásároljanak vagy ilyen programokat finanszírozzanak.

            A városi és falusi helyi fejlesztési OP mellett különösen fontos a humán erőforrások fejlesztése a turizmus fejlesztését célzó OP-ben. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy azok a modern, dinamikus oktatási technikák és viselkedés-fejlesztő módszerek, amelyeket például a turizmus nemzeti képzési központja alkalmaz, egészen biztosan visszahatnak a normál oktatásra is. Ugyanez persze elmondható a városi és falusi helyi fejlesztési OP-ről is, hiszen azok a helyi közösségszervező módszerek, amelyeket itt alkalmaznak, és amelyekbe az iskolákat is bevonják, megint csak visszahatnak a normál iskolarendszer működésére is. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a különböző OP-kből finanszírozott helyi kezdeményezések között helyi szinten akár konfliktus is kialakulhat (hallottunk olyan példát, ahol súrlódásokat okozott az, hogy a helyi ADM és a VEA ugyanazon a terepen hasonló célok érdekében dolgozott), de az ügyes helyi vezetés ki is használhatja az ebben rejlő szinergia lehetőségeket.

A program végrehajtásának szervezése

            Az emberi erőforrás fejlesztését szolgáló programelemek bemutatása kell néhány szót szólni a programok végrehajtásának a szervezéséről is. Korábban már utaltunk, hogy minden OP-nek van egy fő felelőse, amely általában - de nem minden esetben - kormányzati hatóság, de az egyes OP-ken belüli részprogramokért már többféle szereplő - itt is általában minisztériumok vagy egyéb országos hatóságok - vállalják a felelősséget. Ez a rendszer csak úgy tud működni, ha az eltérő ágazati főhatóságok és a felügyeletük alatt működő egyéb szervezetek között nagyon intenzív és folyamatos kommunikáció van. Az ágazatközi együttműködés harmonikus voltja nemcsak a strukturális programok oktatásfejlesztési célokra való felhasználásában megfigyelhető ír siker titka, hanem egy másiké is. Azé tudniillik, hogy az írek a végrehajtás megszervezésében is nagyon jók. Ez egyébként a forrásokhoz való hozzájutás sikerének is meghatározó eleme, ugyanis a felhasználás rossz menedzselése az EU-ban szinte biztosan kiváltja a források megvonását. Beszélgető partnereink büszkék voltak arra, hogy eddig csupán két esetben kellett kisebb összegeket visszafizetni Brüsszelnek azéért, mert az ellenőrzés kimutatta, hogy azokat nem az előre rögzítette célokra használták fel.

            A strukturális alapok felhasználását Brüsszel egyébként nagyon keményen ellenőrzi: beszélgető partnereink erre nemcsak gyakran utaltak, hanem konkrét példákat is elmondtak. Több olyan esetről is hallottunk, amikor a Bizottság ellenőrzést végző embere egy-egy olyan tanfolyamnál, amelyet a strukturális alapokból támogattak, konkrét résztvevőkről akarta megtudni, hogy járnak-e a tanfolyamra és ha elvégezték, mi lett velük. A brüsszeli ellenőrzés tehát a terepen is zajlik, sőt nem is feltétlenül kizárólag a felelős kormányszerveken keresztül. Mivel a társadalmi partnerek bevonását a Bizottság nemcsak a tervezés, hanem a végrehajtás és monitorozás szintjén is előírja, minden további nélkül megtörténhet az, hogy a Bizottság nem a kormányszerveknél, hanem a társadalmi partnereknél érdeklődik valami után.

            A társadalmi partnerek bevonása egyébként, ahogy erre korábban utaltunk, a strukturális alapokból történő oktatásfejlesztésnek egyik sarokköve. Meghatározó jelentőségű, hogy erre a társadalmi partnerek (tanárszakszervezetek, szülői szervezetek, oktatással foglalkozó civil szerveződések és különösen az üzleti világ képviselői) mennyire felkészültek és hajlandóak.

            Az ellenőrizhetőség és az elszámoltathatóság szempontjából a strukturális alapokból fedezett programok és beruházások esetében a legnagyobb nehézségek mindig az okozza, hogy ezek a programok nem egyszer ko-finanszírozással zajlanak, azaz az adott ország és Brüsszel egyszerre finanszírozza őket. Ilyenkor nem mindig lehet könnyen szétválasztani azt, hogy a források melyik része jön Brüsszelből és melyik része a nemzeti kormánytól. Helyi szinten - ezt beszélgető partnereink megerősítették - nem is mindig tudják, hogy az a pénz, amit költenek, európai vagy nemzeti pénz. Ennek ellenére a Bizottság megköveteli azt, hogy az EU pénzek külön elszámolhatók legyenek, így ennek megfelelő kimutatásokat kell vezetni. Egyébként a Bizottság azt is elvárja, hogy ha egy program vagy beruházás részben vagy egészében EU pénzből valósul meg, akkor az érintettek ezt tudják (gyakran tudják is: több olyan esetről hallottunk vagy olvastunk, ahol egy-egy ember nyilatkozott arról, hogy az EU-nak köszönheti, hogy szakképesítést nyert vagy máshogy előbbre jutott.)

Érdemes megemlíteni, hogy az ESF önálló monitorozási rendszert működtet, amely egy független szakértői szervezet a munkaügyi tárcán belül. Ez a szervezet egy-egy részprogramról átfogó elemzéseket készít. Ezek az elemzések (a listájukat megkaptuk és egy válogatást is meg fogunk kapni) nagyon jó minőségűek: a programok világa teljes mértékben feltárul belőlük. Az OP mellett ezek a dokumentumok azok, amely tanulmányozását a strukturális alapokból való fejlesztésre készülődőknek nagyon tudjuk ajánlani.

Beszélgető partnereink egyébként többször megerősítették, hogy az EU pénzek felhasználáshoz kapcsolódó igényes és kemény értékelési és ellenőrzési mechanizmusok egyértelműen jó hatással vannak az ír közigazgatásra. Olyan igényes munkavégzésre kényszerítik ugyanis, amely azután a tisztán nemzeti szinten megvalósított akciókban is kamatozik. A strukturális alapokból való programokban és fejlesztésekben való részvétel az oktatásigazgatás egészére, beleértve ebbe az iskolák vagy az egyetemnek belső menedzsmentjét, egyértelműen modernizáló hatást gyakorol.

Az ír célok és a közösségi politikák

            Annak az egyik legfontosabb oka, hogy az ír humán erőforrás fejlesztési politika nagyon sikeres volt a strukturális alapokból származó támogatások elnyerésében, egyik legfontosabb magyarázata az, hogy a belső fejlesztési politika számára olyan fejlesztési célokat tudtak megfogalmazni, amelyek nagyon nagy mértékben összhangban álltak az uniós prioritásokkal. Az Unió, ezen belül az ESF emiatt különösen vonzónak tekintette az ír fejlesztési politika támogatását. Ez az írek számára nem jelentette azt, hogy feladták volna saját nemzeti prioritásaik érvényesítését, hanem csupán azt, hogy a nemzeti fejlesztési tervbe azokat az elemeket emelték be kiemelt módon, amelyek az ESF számára vonzóak voltak. Ez azt is jelentette, hogy azokra a célokra, amelyek az EU, illetve ezen belül az ESF számára nem voltak elfogadhatók, saját forrásaikat jobban tudták mozgósítani.

            Az a három alapvető cél, amely az 1994-1999 közötti időszak terveiben megjelent, és amelyet a jövőben is tovább kívánnak vinni, ebből a szempontból megfelelőnek tűnik. Ezek (1) a leszakadók kiemelt támogatása, a kirekesztődés elleni küzdelem, (2) a fejlődő gazdasági szektorok számára a szakképzett munkaerő biztosítása, az un. skill shortage megoldása és (3) az oktatási rendszer minőségének és hatékonyságának a javítása, beleértve ebbe a rendszer adaptivitásának és változásra való képességének az erősítését.

Javaslatok és konklúziók

            Az alábbiakban azzal kapcsolatban fogalmazunk meg néhány konklúziót és javaslatot, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a strukturális alapok megnyíljanak az emberi erőforrások, ezen belül az oktatás fejlesztése számára Magyarország uniós csatlakozását követően.

Általános következtetések Magyarország számára

Van lehetőség

            Egyértelmű, hogy a strukturális alapokból érkező támogatás felhasználhatók az emberi erőforrások, ezen belül az oktatás fejlesztésére. Sőt, ennél erősebb állítás is megfogalmazható: az Európai Unió kifejezetten támogatja azt, hogy a strukturális alapokból emberi erőforrás-fejlesztés történjen, illetve az egyik strukturális alap, a European Social Fund) eleve nagy mértékben ilyen fejlesztéseket szolgál. Ez azt jelenti, hogy a strukturális alapok fogadására való felkészülésnél az emberi erőforrások fejlesztésére is készülni kell, amit világossá kell tenni az ezzel foglalkozó pénzügyi, tervezési és területfejlesztési szakemberek számára.

A források nagysága

            Az emberi erőforrások fejlesztésére felhasználható erőforrások nagyságrendje olyan, hogy e területnek megéri akár a fejlesztés-politika egészén, akár az ágazati fejlesztési politikán belül nagyon komoly figyelmet szentelni. Az írországi tapasztalat azt mutatja, hogy a kifejezetten oktatás-fejlesztési célokra fordított források nagysága elérheti az oktatási kiadások 5-10%-át, amiben nincsenek benne azok az emberi erőforrás fejlesztési pénzek, amelyek más ágazati programok keretein belül realizálódnak.

Belső teendők

            Az egyik legfontosabb konklúzió az, hogy a felkészülést az országon belül, a hazai oktatáspolitikán belül kell elkezdeni, az uniós felkészüléstől és kapcsolatoktól teljesen függetlenül. Az országon és a hazai oktatáspolitikán belül kell megteremteni bizonyos feltételeket ahhoz, hogy a csatlakozást követően egyáltalán komoly esélye lehessen annak, hogy ez a terület hozzáférhessen a strukturális alapokhoz.

 

Az oktatás belehelyezése a tágabb társadalmi-gazdasági kontextusba

A strukturális alapok célja nem az oktatás támogatása, hanem a felzárkózás érdekében a társadalmi és gazdasági átalakulás támogatása. Az oktatás annyiban jelenet meg támogatási célként, amennyiben nyilvánvalóan e folyamatot tudja segíteni. Ezért az oktatást bele kell helyeznünk a társadalmi és gazdasági fejlődés, és ezen belül az emberi erőforrások fejlesztése tágabb kontextusába. Meg kell keresni azokat a pontokat, ahol az oktatás sokat tehet első helyen a társadalmi kohézió fenntartása, második helyen a gazdasági adaptáció és strukturális alkalmazkodás érdekben és ezeket a pontokat a hazai oktatásfejlesztési stratégia prioritásai közé kell beemelni.

Fejlesztési stratégia

            Kell rendelkeznünk egy olyan átfogó és koherens nemzeti stratégiával, amely megfogalmazza az oktatásfejlesztés, illetve tágabban az emberi erőforrások fejlesztésének azokat a céljait és feladatait, amelyek megfelelnek az első pontnak. Ilyen stratégia nélkül minimális az esélye annak, hogy komoly mértékben részesülhessen a közösségi támogatásokból. E stratégiának bele kell épülnie az ország átfogó fejlesztési stratégiájába. E stratégiának konkrét fejlesztési célokat és feladatokat megfogalmazó középtávú terv formájában kell megjelennie.

 

Új célok beépítése az oktatásfejlesztés stratégiájába

Fel kell tárni azokat a konkrét pontokat, ahol az oktatás közvetlenül vagy közvetetten képes hozzájárulni a társadalmi kohézió és a munkaerő adaptivitásának az erősítéséhez és ezeket hangsúlyozottan meg kell jeleníteni a nemzeti fejlesztési stratégiában. Ez nemcsak olyan közvetlen feladatokat jelenthet, mint például a tartósan munkanélküli emberek re-integrációjának a segítése, hanem indirekt módon ható feladatokat is, mint a tanulási képesség kialakítása a hátrányos helyzetű kisgyermekek körében vagy az ehhez szükséges módszertani kultúra elterjesztése a tanárok képzésében. Hangsúlyozni kell ennek a munkának a kreatív, szakmai jellegét.

Nyitás a felnőttek és az élethosszig tartó tanulás felé

            Minél inkább be tudunk építeni az oktatásfejlesztés stratégiájába olyan elemeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás és a felnőttek tanulása felé nyitnak, annál nagyobb az esélye az oktatásfejlesztési céljaink közösségi támogatásának. Ha azt akarjuk, hogy iskoláink és egyetemeink uniós fejlesztési forrásokhoz jussanak, rá kell venni őket arra, hogy maguk is keressék azokat a formákat, amelyek lehetővé teszik a számukra a nyitást ebbe az irányba (pl. az iskolák szintjén a települési közösségi funkciók fel történő nyitás, a felsőoktatás szintjén a felnőttek képzésével kapcsolatos feladatok felvállalása).

Társadalmi partnerek

            Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az oktatásfejlesztési célokat a társadalmi partnerek (elsősorban a gazdasági-üzleti világ, a civil társadalom képviselői és a szakmai szférák) támogassák és hogy vállalják a részvételt a feladatok megvalósításában. Az egyik legkomolyabb uniós elvárás a társadalmi partnerek bevonása, e nélkül nem lehet támogatáshoz jutni. Ez olyannyira erős, hogy az unió nemcsak azt várja el, hogy a benyújtott tervek keresztül menjenek egy belső konzultációs folyamaton, hanem azt is igényli, hogy a tervről való alku majd a végrehajtás során is közvetlenül kapcsolatot tarthasson a kormány mellett a társadalmi partnerekkel is. Ez azzal a feladattal is jár, hogy a társadalmi partnereket az unióval való kommunikációképes állapotban kell lenniük, illetve hogy az erre való felkészülésükhöz minden segítséget meg kell adni.

Ágazatközi kooperáció

            Az oktatásfejlesztésnek a fentieknek megfelelő stratégia megalkotása, illetve a középtávú fejlesztési  tervek végrehajtása csakis ágazatközi kooperációban valósulhat meg. Ezek között különösen (1) a foglalkoztatáspolitika, (2) a szociálpolitika, (3) az ágazati gazdaságfejlesztési politikák és (4) a területfejlesztési politika érdemel kiemelt figyelmet. Ezekkel kapcsolatban két dologra van szükség. Egyfelől el kell érni, hogy az e területekre vonatkozó politikák kidolgozói maguk is végiggondolják azt, hogy céljaikat mely pontokon tudják az emberi erőforrások fejlesztésével elérni (pl. a falusi turizmus fejlesztése azt igényli, hogy a falusiak modern vendéglátási ismereteket tanuljanak meg), illetve hogy ehhez milyen konkrét fejlesztési teendőket kell elvégezni. Másfelől arra van szükség, hogy az oktatásfejlesztés politikájának a kidolgozói alaposan ismerjék ezeket a politikákat és végiggondolják, milyen módon tud az oktatás hozzájárulni az ezekben megfogalmazott célok megvalósításához. Az ágazatközi kooperációnak a fejlesztési célok és tervek egyeztetésén túl ki kell terjednie a megvalósításban való együttműködésre, illetve az ehhez szükséges kooperatív magatartás, kölcsönös bizalomépítés és kommunikációs kapcsolatok kiépítésére.

Az oktatástervezés és a hazai területfejlesztés

            Mivel a strukturális alapok jelentős részét a területfejlesztési struktúrán keresztül is felhasználhatják, meghatározó jelentőségűek az oktatástervezés és a területfejlesztés közötti kapcsolatok. Ezt egyfelől országos szinten kell erősíteni (pl. oly módon, hogy az országos területfejlesztési koncepcióban az emberi erőforrás fejlesztés nagyobb súlyt kapjon), részben területi szinten (pl. úgy, hogy a területi oktatástervezés és fejlesztés szempontjai beépüljenek a területfejlesztésbe). Fontos hangsúlyozni persze, hogy a kifejezetten az emberi erőforrás fejlesztést szolgáló programok legnagyobb része - azok, amelyeket az Európai Szociális Alap fog finanszírozni - a területfejlesztéstől független, változatos programszervezési struktúrákon belül fog megvalósulni, ezért a területfejlesztés jelentőségét nem szabad túldimenzionálni. Ennek elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból történő fejlesztések esetében lehet, de még ott sem feltétlenül van jelentősége.

Végrehajtható és ellenőrizhető tervezés

            A strukturális alapokból történő fejlesztésnek alapvető és nagyon kemény feltétele az, hogy olyan tervezési és a végrehajtás ellenőrzésére képes struktúrák jöjjenek létre, amelyek képesek arra, hogy (1) olyan középtávú terveket fogalmazzanak meg, amelyeknek minden mondata mögött előkészített konkrét végrehajtási elképzelések vannak, (2) rendelkezek azokkal az eszközökkel, amelyek a végrehajtást garantálják, (3) a végrehajtás folyamatáról szinte napra kész információt tudjanak adni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem elég a tervezett akciók formális végrehajtása, hanem azoknak a céloknak az eléréséért kell mindent megtenni, amelyek érdekében az akciót végrehajtották (pl. nem elég egy képzési programot realizálni, hanem arra is biztosíték kell, hogy a tervezett lemorzsolódási rátát ne nagyon lépjék át). Ironikusan hat, de valójában egyfajta tervfegyelemről van szó, ami bizonyos tekintetben emlékeztet tervgazdaságban alkalmazott megközelítésre.

Ezzel kapcsolatban nagyon fontos itt is hangsúlyozni, hogy az uniós megközelítésre a bottom-up és a top-down módszerek egyidejű alkalmazása jellemző. A magyarországi decentralizált irányítási struktúra az unió számára nagyon vonzó, föl sem merül az, hogy ezen változtatni kellene. A tervek megvalósulásának a garantálását és ellenőrizhetőségét ezen a struktúrán belül kell biztosítanunk, olyan mértékig, amilyen mértékig ez egy ilyen struktúrán belül egyáltalán biztosítható. Ez megköveteli például (1) az informatikai eszközök és hálózati kommunikáció alkalmazására épülő információs rendszerek fejlesztését, amelyek akár a képzésben résztvevő egyes egyének szintjéig is folyamatosan tudnak adatokat szolgáltatni, (2) a helyi folyamatok folyamatos monitorozására és értékelésére képes szervezeti egységek működését, (3) a tervezés és a végrehajtás egy részének a decentralizálását arra a szintre - pl. önkormányzati szint - ahol megvannak a közvetlen eszközök a végrehajtás garantálására és ellenőrzésére.

A már létező közösségi fejlesztési programok kihasználása

            A leghatékonyabb lehetőséget arra, hogy felkészüljünk a strukturális alapok emberi erőforrás fejlesztési célokhoz kapcsolódó fogadására kétségtelenül a PHARE támogatással már zajló fejlesztési programok nyújtják. Ezért az oktatási tárcának, illetve általában az emberi erőforrások fejlesztéséért felelős tárcáknak kiemelt figyelmet kell adniuk e fejlesztési programoknak: aktívan részt kell venniük a megalapozásukban, a végrehajtásukban és értékelésükben.

Külső teendők

            A belső teendők mellett van egy sor olyan külső, döntően az EU Bizottságával való kapcsolatban megvalósítandó feladat, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy az oktatás komoly esélyekkel startolhasson a strukturális alapokból való részesedés felé.

A közösségi politika tanulmányozása

            A strukturális alapokhoz való hozzáférést döntő mértékben meghatározza az, hogy a nemzeti igények milyen mértékben esnek egybe a közösségi politika céljaival. Ez megkívánja a közösségi politika tanulmányozását, ami jelenti egyfelől az ilyen tartalmú dokumentumok elemzését, másfelől e dokumentumok jellegzetes közösségi interpretációinak a vizsgálatát (pl. azt, hogy egy-egy formálisan megfogalmazott politikai célt a gyakorlatban hogyan értelmeznek). Nagyon fontos, hogy a közvetlenül az oktatásra vonatkozó dokumentumoknál ebben a dimenzióban sokkal fontosabbak azok, amelyek a foglalkoztatással, a versenyképességgel vagy más hasonlókkal foglalkoznak.

Strukturális alapok szabályzatának a tanulmányozása

            Az alapokhoz való hozzáférés egyik legfontosabb feltétele a strukturális alapok felhasználására vonatkozó szabályok követése. Ezért szükség van e szabályok tanulmányozására. Mivel e szabályok tervezési időszakról tervezési időszakra változnak, érdemes tanulmányozni e változásokat is, mivel ezekből a közösségi fejlesztési politika hosszabb távú trendjei tárulnak fel. Fel kell készülni arra is, hogy a szabályok változtatását megelőző egyeztetési folyamatban az emberi erőforrásokkal foglalkozó szféra is kompetens módon részt tudjon venni, ugyanis e változtatások a szféra hozzáférési esélyét nagymértékben meghatározhatják.

Az Európai Szociális Alap kiemelt kezelése

Az emberi erőforrások fejlesztését szolgáló elemeknek az összes strukturális alap közül az Európai Szociális Alapban van a legnagyobb jelentősége, ezért ennek az alapnak kiemelt figyelmet kel fordítani. E kiemelt figyelem a követezőket jelentheti: (1) az alapot felügyelő személyekkel, testületekkel vagy igazgatási egységekkel (DG5) való kapcsolatok megteremtése, (2) az alap korábbi és mai működésének az elemzése. Konkrétan például olyan dolgokat jelenthet, mint hogy (1) az oktatási tárcának, amikor alkalma nyílik Brüsszelbe köztisztviselőket vagy ösztöndíjasokat gyakorlatra kiküldeni, alkalmanként a GD5-hoz kell őket küldeni, (2) kapcsolatokat kell kiépíteni a DG5-on belül az olyan országokért felelős desk officer-ekkel, amelyek e területen sikeresek (Írország, Portugália), (3) a Brüsszeli magyar EU nagykövetséget meg kell győzni arról, hogy e területen aktív kapcsolatépítést folytasson, illetve az ide kiküldendő tárcaképviselő számára ezt az egyik legfontosabb feladatként kell megfogalmazni, (4) azokat a társadalmi partnereket, akik majd Magyarországot majd a Társadalmi és Gazdasági Bizottságban képviselhetik, erre fel kell készíteni.

A Európai Szociális Alap mellett természetesen oda kell figyelni a többi strukturális alapra is, mindenekelőtt az Európai Regionális Fejlesztési Alapra is. Ha nem is olyan intenzitással, mint a Szociális Alap esetében, de itt is kapcsolatépítésre van szüksége az ezt felügyelő igazgatósággal (DG16) és testülettel.

Kapcsolatépítés, kommunikáció, bizalomépítés

            A felkészülésben, majd később a nemzeti fejlesztési program és a humán erőforrás fejlesztési programelemek sikeres egyezetésében meghatározó szerepe van a Bizottsággal, illetve a megfelelő igazgatóságokkal való informális kapcsolatoknak és kommunikációnak. Arra kell számítani, hogy nem elég a javaslatokat papíron előerjeszteni a bizottságnak, hanem e mögött hónapokig, netán évekig tartó informális egyeztetésnek kell történnie, aminek során a Bizottság megismerheti a sajátos hazai igényeket és a hazai fejlesztők megismerhetik a közösségi elvárásokat. Ez akkor jöhet létre, ha a magyar tárgyaló személye stabil, a megfelelő bizottsági előterjesztőkkel (elsősorban az ország-felelőssel) jó személyes kapcsolatban van.

Tárgyalási, kommunikációs stílus

A Bizottsággal való kommunikációnak a nyitottságra és őszinteségre, a problémáink feltárására kell épülnie, azaz nem érdemes olyan stratégiában gondolkodni, amely elhallgat nehézségeket, túlígérést tartalmaz, eltitkol információkat. Az EU által támogatott programok megvalósítását, noha azok teljes mértékben a hazai fejlesztési struktúrákon és intézményeken belül, a hazai programoktól néha elválaszthatatlanul történik, az EU folyamatosan és közvetlenül ellenőrzi, ennek során minden eltitkolt elem mindenképpen feltárul.

Az a fajta tárgyalási stratéga, amely a követelésekre épít és azt kommunikálja, hogy a Bizottság ne szóljon bele a fejlesztési prioritásaink meghatározásába, hiszen mi jobban tudjuk, hogy mire van szükségünk, mint ők, csak eredménytelen lehet. A sikeres stratégia az, amely megpróbálja kitalálni, mi az, ami a Bizottság számára vonzó és a hazai igényeket próbálja ügyesen ehhez illeszteni. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne kitartóan érvelni valami mellett akkor, ha meggyőző érveink vannak. Abból kell kiindulnunk, hogy a Bizottságnak a tagországok felé el kell számolnia azzal, hogy mire költi azok adófizetőnek a pénzét és felel azért, hogy azok a tagországok által meghatározott prioritásoknak megfelelően és hatékonyan legyen elköltve.

A meglátogatott személyek és intézmények

 

NÉV

INTÉZMÉNY

TELEFON

FAX

Mr. Oliver Cussen, Assistant State Secretary

Department of Education

353 1 8734700

353 1 8788878

Mr. Pat Dowling

principal officer

Department of Education

353-1-873-47-00

353-1-878-86-48

Mr. Michael English

principal officer

Department of Employment and Enterprise

353-1-661-44-44

353-1-676-48-52

Mrs. Pauline Mulligan

information officer

Department of Employment and Enterprise

353-1-661-44-44

353-1-676-48-01

Mr. Edward Johnston

vice director

Area Development Management Ltd.

353-1-661-36-11

353-1-661-04-11

Mr. Seamus Smith

president

National University of Ireland

 

 

Mr. Raymond O’Connor

director

CERT (State Tourism Agency)

353-1-855-65-55

353-1-855-68-21

Mr. Jerry Pyke

assistant director

FAS (Training and Employment Authority

353-1-688-57-77

353-1-607-06-06

Mr. John O’Keeffe

Chief Ed.Officer

VEA, Carolw

353-503-307-83

353-503-307-79

Dr. Tom Kellaghan, Director

Education Research Centre, Drumcodra, Dublin 9.

353 1 8373789

 

Dr. Michael Morlarty, General Secretary

Irish Vocational Education Association,

McCann House, 99 Marlborough Rd., Dublin 4.

353 1 4968033

353 1 4966460

 

 

 

A beszerzett dokumentumok listája

 

CÍM                                                                                                                     FORRÁS

Local Development in Ireland

A Publication by the Community Workers Co-operative 1998

Operational Programme 1994-1999 for Human Resources Development

Ireland Community Support Framework

Ireland National Development Plan 1994-1999

Dublin: Published by the Stationery Office

“Ireland’s experience in the use of Structural Funds - their provision, administration  and effective assimilation”

Jim Higgins

ESF felhasználása Írországban

DGP EU Bizottság

ESF felhasználása

Ír Munkaügyi Minisztérium

Ireland: Community support framework 1994-1999

Development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind

Háttéranyagok az írországi tanulmányúthoz

Eurydice

Ireland: Vocational Education and Training a Guide

LEONARDO da VINCI The action programme for the implementation of a European Community vocational training policy

Employment Action Plan

Department of Enterprise, Trade and Employment

Review - 1995 and 1996

Léargas: The Exchange Bureau 

Serving Community Needs

Irish Vocational Educational Association

(Communications Unit )Tájékoztató az Ír oktatási rendszerrõl

Department of Education and Science

Preliminary Evaluation Preventive Actions in Education

European Social Fund, Programme Evaluation Unit

Institution-building

***

ESF 2000: A Guide to the new Structural Funds Regulations

***

ESF Evaluations in Ireland

ESF Értékelési Egység

Charting our Education Future - White Paper on Education

An Roinn Oideachais Department of Education

 

 [1] Ireland, Community support framework, 1994-99, Objective 1. development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, Eropean Commission.

[2] Ireland, National Development Plan, 1994-1999 (published by the Statinary Office), Dublin

[3] “Operational Programme 1994/1999 for Human Resources Development (published by the Stationary Office) Dublin.

[4] A strukturális alapokról szóló szabályozás a jövőben várhatóan előírja azt, hogy a társadalmi partnereket a tervek kormányszintű elfogadását követően, a Bizottsággal való egyeztetésbe is bevonják. Ez elég nagy kihívást jelent, ugyanis emiatt előfordulhat, hogy a nemzeti szinten nagy nehezen már kiizzadott konszenzus a Bizottsággal való egyeztetés során borul fel akkor, ha a társadalmi partnerek képviselőinek a viselkedése nem eléggé kiszámítható.

[5] A Terv így kezdődik: “The National development Plan is a plan for employment. Its central objective is to ensure the best long-term return for the economy by increasing output, economic potential and long-term jobs. It is further designed to reintegrate the long-term unemployed and those at high risk of becoming so into the economic mainstream”.

[6] Hallottunk konkrét esetet arra, hogy innovatív helyi szakképző intézmény eltérek a hivatalos tantervtől, ami felett némi habozás után a felügyelő hatóság szemet hunyt.

[7] A nyomon követés vagy értékelés és ellenőrzés struktúráit mindig beépítik a programokba egyfelől úgy, hogy értékelő és felügyelő bizottságokat kell létrehozni, másfelől - és ezt is érdemes külön hangsúlyozni - az igazgatástól független szakértők megbízásával.

[8] Arra a kérdésünkre, hogy a Bizottságon belül kik a legfontosabb tárgyaló partnerek, csak a DG5-öt és a DG16-ot, illetve az ezeket felügyelő biztosokat, így különösen az ír Pádraig Flynn-t említették, a DG22 és Cressont nem. Amikor rákérdeztünk, akkor ugyan beszéltek róluk is, de némi távolságtartással. Nyilvánvaló volt, hogy a fontos partner nem az oktatással és képzéssel foglalkozó DG és bizottsági tag. Érdemes megjegyezni, hogy Oliver Cussen a helyettes államtitkár és Pat Dowling az alatta dolgozó főosztályvezető erről az egész folyamatról rendkívüli tudással rendelkeznek és minden jel szerint ezt szívesen  meg is osztják velünk. Egyébként a tagállamok közül a görögöket és az olaszokat említették a leginkább támogatónak.

[9] Ez persze pozitív módon is felfogható, hiszen azt jelenti, hogy a Bizottság nem ragaszkodik mereven a szoros értelemben vett projektfinanszírozáshoz, azaz kivételes esetekben - és akkor, ha az adott ország oktatásirányítói és intézményei teljes bizalmat élveznek - elfogadja a normál működési költségvetés egyszerű kiegészítését.

[10] A táblázat forrásaként megjelölt dokumentum az ISM Oktatás, képzés, tudomány munkacsoport dokumentációjában megtekinthető.

[11] Az ilyen alternatív struktúrák kialakítása természetesen nem jár feszültség nélkül. Hallottunk olyan esetről, hogy a helyi községi vagy megyei közigazgatás képviselő panaszkodtak, hogy ők évekig semmire nem tudtak pénzt szerezni, és most itt vannak ezek az új emberek és sokkal többet tudnak adni. mint a város vagy a megye. Ugyanakkor felelőtlenül cselekszenek, hiszen ha a programoknak vége, akkor ők el fognak menni.