Oktatás és európai integráció

 

 

Halász Gábor

 

 

A kurzus célja

 

A kurzus célja az Európai Unió oktatással kapcsolatos szerepének bemutatása. A hallgatók megismerhetik az Unió oktatással kapcsolatos tevékenységeinek történetét, a jelenlegi oktatással kapcsolatos közösségi tevékenységeket és programokat. Betekintést nyernek az oktatással kapcsolatos uniós döntéshozatalba, a közösség legfontosabb oktatással kapcsolatos dokumentumaiba, megismerhetik a közösség oktatáspolitikájának fejlődését.

 

Fő témakörök

 

·            Az Európai Unió oktatással kapcsolatos szerepkörének fejlődése a Római Szerződéstől a 2004-es bővítésig.

·            Az acquis communautaire az oktatás területén. Az Európai Bíróság oktatással kapcsolatos döntései

·            A közösségi oktatáspolitika legfontosabb dokumentumai.

·            Oktatással kapcsolatos döntési, szervezeti és hatalmi viszonyok az Európai Unióban

·            Mobilitás és a végzettségek elismerése

·            Közösségi programok az oktatás területén

·            Az egész életen át tartó tanulás közösségi politikája.

·            Az Európai Unió minőséggel kapcsolatos politikája

·            A nemzeti oktatáspolitikák közösségi koordinjációja az Európai Unióban

·            A csatlakozás hatása a hazai oktatásügyi fejlődésre

 

 

Irodalom

 

 

·                      Accomplishing Europe through education and training (1996), Report of the Study group on education and training, European Commission

·                      de Groof, Jan (1994), The Scope of and Distinction between Articles 126 and 127 of the Traeaty on the European Union and the Implementation of the Subsidiarity Principle, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

·                      Európai Tanács (2002): Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram (http://www.tpf.iif.hu/newsite/tka/docs/munkaprogram.PDF)

·                      European Commission (2000a): European Report on Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Brussels

·                      European Commission (2001d): Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission. Brussels

·                      European Commission (2002c): European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning - Fifteen quality indicators. Report based on the work of the Working Group on Quality Indicators. Directorate-General for Education and Culture. Brussels, June 2002

·                      European Commission (2002d): European benchmarks in education and training: follow-up to the Lisbon European Council. Communication from the Commission. Brussels, 20.11.2002 (COM(2002) 629 final)

·                      Field, J (1998): European dimensions – Education, Training and the European Union, London: Jessica Kingsley, Higher Education Policy Series, No. 39

·                      Forgács András, Loboda Zoltán (2003): Az Európai Unió és az oktatás. Press Publica. 2003

·                      Franjou, Patrick (1990), The Mutual Recognition of Qualifications in Europe, in: Educating Europe, (ed. D.S. Bell, J.Gaffney), Contemporary European Affairs, Pergamon Press, Vol, 3, No. 4., 15-27. p

·                      Frazier, Carol (1995), L’Education et la Communauté Européenne, CNRS Edtions

·                      Green Paper on the European Dimension of education, Commission of the European Communities, Brussels, 29, September 1993 /COM(93) 457, final/

·                      Growth, competitiveness and employment, White Paper, EU Commission, 1993

·                      Halász Gábor - Hilbert Attila (1999): Az EU oktatási programok szerepe Magyarország Integrációs felkészülésében, Európai Tükör, 1999, 2-3. szám, 103-117. o.

·                      Halász Gábor (2000): Az oktatás és az európai integráció, in: Blahó András (szerk.), Tanuljunk Európát, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2000, 297-340. o.

·                     Halász Gábor (2003): Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Tárki. Budapest, 2003. március

·                      Hingel, A.J. (2001): Education policies and European governance. Contribution to the Interservice Groups on European Governance. European Commission Directorate-General for Education and Culture Education. DG EAC/A/1 (Development of Educational Policies). March 2001             (www://europa.eu.int/comm/governance/areas/group12/contribution_education_en.pdf)

·                      Kende Tamás (1998): Integrációs elméletek. in. Kende Tamás (szerk.) (1998): Európai közjog és politika. Osiris. Budapest, 79-96. o.

·                      Komenczy, B. (2001): Közös európai oktatásfejlesztési célkitűzések 2001 tavaszán. Új Pedagógiai Szemle. Április. 128-134

·                      Lenaerts, K. (1994), Subsidiarity and Community Competence in the Field of Education, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

·                      Navracsics, T. (1998): Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Korona Kiadó. Budapest

·                      Setényi János (1996), Az oktatáspolitika európai víziója, Educatio, 1996 tél