Oktatás és európai integráció

ELTE PPK Doktori Iskola

 

 

6 alkalom

Halász Gábor

 

 

A kurzus célja az Európai Unió oktatással kapcsolatos mai szerepének és e szerep kialakulásának a bemutatása. A résztvevő hallgatók megismerhetik az Európai Unió oktatással kapcsolatos tevékenységeinek történetét, a jelenlegi oktatással kapcsolatos közösségi tevékenységeket és programokat. Betekintést nyernek az oktatással kapcsolatos uniós döntéshozatalba, a közösség legfontosabb oktatással kapcsolatos dokumentumaiba, megismerhetik a közösség oktatáspolitikájának fejlődését, képet alkothatnak arról, milyen módon befolyásolja a közösségi politika a nemzeti szintű oktatáspolitikát és oktatásfejlesztést, illetve milyen lehetőségeket tár fel az uniós tagság és a közösségi programokban történő részvétel a nemzeti oktatásfejlesztés számár. A kurzus fontosabb témakörei:

·       Az Európai Unió oktatással kapcsolatos szerepkörének fejlődése a Római Szerződéstől napjainkig, a fejlődés legfontosabb szakaszai.

·       Oktatással kapcsolatos döntési, szervezeti és hatalmi viszonyok az Európai Unióban, a közösségi döntéshozatal mechanizmusai

·       A közös oktatáspolitika legfontosabb céljai, prioritásai és eszközrendszere

·       Az egész életen át tartó tanulás közösségi politikája

·       A lisszaboni folyamat és hatása az oktatásra

·       A nemzeti oktatáspolitikák közösségi koordinjációja az Európai Unióban

·       A csatlakozás hatása a hazai oktatásügyi fejlődésre

 

 

A kurzus részletes tematikája

 

Dátum

Tematika

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZEREPKÖRÉNEK FEJLŐDÉSE

- az oktatási integráció szakaszai

- az integrációt elősegítő folyamatok

- a közösségi politika eszközei

- a közös oktatáspolitika céljainak és prioritásainak alakulása

 

 

2.

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSHOZATAL

- a közösségi döntéshozatal legfontosabb szereplői (pl. Európai Parlament, Az Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság, Európai Bíróság)

- az oktatással kapcsolatos közösségi döntések nyomon követése

 

 

3.

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS (LLL) KÖZÖSSÉGI POLITIKÁJA

- az LLL prioritássá válása a közösségi politikában

- az LLL legfontosabb tartalmi elemei

- a közös LLL politika legfontosabb dokumentumai

- a közös LLL politika eszközei

- a kvalifikációs rendszerekkel kapcsolatos közösségi politika

- az LLL támogatás a strukturális politika eszközeivel

 

 

4.

A LISSZABONI FOLYAMAT ÉS AZ OKTATÁS

- A lisszaboni döntés és háttere

- A lisszaboni döntés nyomán meghatározott oktatáspolitikai program - az „Objectives 2010 folyamat”

- „Objectives 2010 folyamat” keretében lezajlott közös programok és ezek hatása

- Néhány kiemelt terület (pl. európai kulcskompetenciák)

 

5.

A NEMZETI OKTATÁSPOLITIKÁK KÖZÖSSÉGI KOORDINJÁCIÓJA

- Közösségi politika-koordináció az oktatáson kívüli területeken

- A nyitott koordinációs módszer

- A nyitott koordinációs módszer alkalmazása az oktatásban

- Közös felsőoktatási politika

- A XXI. század iskolájával kapcsolatos közösségi célok

- Közös szakképzési politika

 

 

6.

AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS HAZAI HATÁSAI

- Hatások a csatlakozást megelőzően

- A közösségi oktatási programok hazai hatásai

- A felsőoktatás reformja és az uniós felsőoktatási politika

- Az európai strukturális alapokból támogatott hazai oktatásfejlesztési programok (az I. és II. Nemzeti Fejlesztési Tervben)

 

 

 

 

Módszerek

 

Előadás + hallgatói kérdések

A közösségi döntéshozatal bemutatása az uniós website-okon történő virtuális körutazással.

Néhány kiemelt jelentőségű közösségi dokumentum elemzése (hallgatói prezentációk)

 

Követelmény

 

A megadott irodalom elolvasása

8-10 oldalas esszédolgozat készítése a részletes tematika hat témájának valamelyikében (1) az előadásokon elhangzottak, (2) a megadott irodalom és (3) egy plusz szabadon választott szakirodalmi tétel feldolgozása alapján

 

Irodalom

 

Kötelező irodalom

 

·       European Commission (2001): Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission. Brussels

·       Forgács András – Loboda Zoltán (2003): Az Európai Unió és az oktatás. Press Publica. Budapest

·       Hingel, A.J. (2001): Education policies and European governance. Contribution to the Interservice Groups on European Governance. European Commission Directorate-General for Education and Culture Education. DG EAC/A/1 (Development of Educational Policies). March 2001 ((http://ec.europa.eu/governance/areas/group12/contribution_education_en.pdf)

·       Pépin, Luce (2007): The History of EU Cooperation in the Field of Education and Training: how lifelong learning became a strategic objective. European Journal of Education, Vol. 42, No. 1, 2007

·        Field, John (1988): European Dimensions. Education, Training and the European Union. Higher Education Policy Series 39. Jesica Kingsley Publishers. London and Philadelphia.          
Chapter One: The European Dimension and the Global Context  
Chapter Two: Developing Policies for Education and Training, 1957-1992             
Chapter Three: Educating a Europe of the People: The 1990s       
Magyarul:
Oktatás a polgárok Európájában: Az 1990-es évek          
   (http://europaletta.bitsector.hu/gallery/file/Tanulmany3fieldcitizens1990s_1018341913.pdf)
A Közösségi politika kialakítása az oktatás és a képzés területén 1957-1992         
   (http://europaletta.bitsector.hu/gallery/file/tanulmany4_1018341948.pdf )

 

Ajánlott rodalom

 

·       Accomplishing Europe through education and training (1996), Report of the Study group on education and training, European Commission

·       Frazier, Carol (1995), L’Education et la Communauté Européenne, CNRS Edtions

·       Green Paper on the European Dimension of education, Commission of the European Communities, Brussels, 29, September 1993 /COM(93) 457, final/

·       Growth, competitiveness and employment, White Paper, EU Commission, 1993

·       Lenaerts, K. (1994), Subsidiarity and Community Competence in the Field of Education, in: Jan de Groff (ed.), Subsidiarity and Education, Aspects of Comparative Education Law. First report of the International Education Law Association, Acco, Leuven, 1994

·       Setényi János (1996), Az oktatáspolitika európai víziója, Educatio, 1996 tél

·       Halász Gábor (2000): Az oktatás és az európai integráció, in: Blahó András (szerk.), Tanuljunk Európát, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, 2000, 297-340. o.

·       Halász Gábor - Hilbert Attila (1999): Az EU oktatási programok szerepe Magyarország Integrációs felkészülésében, Európai Tükör, 1999, 2-3. szám, 103-117. o.

·       Halász Gábor (2003): Az oktatáspolitikák európai szintű koordinációja, ennek várható hatásai és Magyarország felkészültsége az ebben való részvételre. Tárki. Budapest, 2003. március

·       Európai Tanács (2002): Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez kapcsolódó részletes munkaprogram (http://www.tpf.iif.hu/newsite/tka/docs/munkaprogram.PDF)

·       European Commission (2000a): European Report on Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Brussels

·       Kende Tamás (1998): Integrációs elméletek. in. Kende Tamás (szerk.) (1998): Európai közjog és politika. Osiris. Budapest, 79-96. o.

·       Navracsics, T. (1998): Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Korona Kiadó. Budapest

 

Közösségi dokumentumok

 

Commission of the European Communities (2005): Mobilising the brainpower of Europe: enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy. Communication from the Commission. COM(2005) 152 final Brussels, 20.4.2005 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/comuniv2005_en.pdf)

Commission of the European Communities (2005): Schools for the 21st Century. Commission Staff Working Paper Brussels, 11.07.07. (http://ec.europa.eu/education/school21/consultdoc_en.pdf )

Council of the European Union (2002): Detailed work programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe. Brussels, 20 February 2002 (http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/workprog.pdf )

European Commission (2001): Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Communication from the Commission. Brussels (http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf)

European Commission (2006): European Social Fund support to education and training – 2007-2013. Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG. Brussels, June 2006 (http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/educationandtraining_en.pdf)

European Parliament and Council (2001): Recommendation of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education (2001/166/EC) (http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/employment/skills/recomm/instr/eu_10.htm )

European Parliament and the Council … (2006): Decision No 1720/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_327/l_32720061124en00450068.pdf)