Kurzusleírás

 

Oktatási rendszerek elmélete - oktatáspolitika

Halász Gábor

egyetemi docens

 

egy félév - heti 2 óra

A kurzus célja

A kurzus bevezetést nyújt a modern oktatási rendszerek fejlődésének és jelenlegi változásainak problémáiba, segíti az oktatáspolitikai folyamatok, az oktatási rendszer és más társadalmi alrendszerek (pl. gazdaság, politika, jogrend, kultúra), továbbá az oktatáspolitika és más politikaterületek (pl. foglalkoztatási, szociális, közigazgatási) közötti kapcsolatok megértését. Bemutatja az oktatáspolitika alakításának intézményi környezetét, a politika alakításában résztvevő szereplőket, a politikát meghatározó strukturális kényszereket és érdekeket. Lehetőséget ad a mai magyar közoktatás szerkezeti, irányítási és finanszírozási problémáinak megismerésére, ezek európai és tágabb nemzetközi összefüggésben való értékelésére.

Kinek ajánlott a kurzus?

A kurzus elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlott, akiket érdekelnek az oktatás makroszintű vagy rendszerszintű társadalmi, gazdasági és politikai összefüggései, az oktatáspolitika alakításának dinamikus folyamatai, valamint az aktuális hazai és nemzetközi oktatásügyi problémák és változások. Érdekes lehet azon hallgatók számára, akik általában a közpolitika, a közigazgatás, a politológia, a rendszerelmélet, a társadalmi változások vagy a társadalmi cselekvés elméletei iránt érdeklődnek, és mindezt mélyebben is vizsgálni akarják egy adott szektor – ez esetben az oktatás – világában.

A feldolgozandó témák

Ø         A modern közoktatási rendszerek funkciói, az egyes funkciókhoz kapcsolható oktatásügyi folyamatok, a különböző funkciók közötti konfliktusok. Az oktatási rendszer és más társadalmi alrendszerek (politikai rendszer, gazdasági rendszer, társadalomszerkezet, kultúra stb.) közötti kapcsolatok. Az oktatáspolitikai intézkedések hatása a rendszer funkcióira, illetve az oktatás és más társadalmi rendszerek kapcsolataira.

Ø         A modern tömegoktatási rendszerek kialakulása, a kialakulást magyarázó elméletek, a rendszerré fejlődés állomásai és sajátosságai, a tömegoktatás kifejlődésének szervezeti feltételei. Az állam szerepe az oktatás fejlődésében, az oktatás és a kormányzati-közigazgatási rendszer közötti kapcsolódás kialakulása és ennek hatásai. Eltérő fejlődési modellek.

Ø         Az oktatási rendszerekben zajló jellegzetes változások. A változásokat elindító és meghatározó tényezők, ezen belül a különböző társadalmi szereplők és a strukturális meghatározottságok szerepe. A változások különbségei centralizált és decentralizált oktatási rendszerekben, a centralizáció és decentralizáció hatásai.

Ø         Az egyének és az intézmények által hozott döntések szerepe az oktatási rendszerek alakulásában. Az egyéni és intézményi döntéseket meghatározó tényezők, az érdekeltség és a kulturális meghatározottságok szerepe. Verseny és piac az oktatásban, a verseny erősítését és korlátozását célzó oktatáspolitikák.

Ø         A szervezett társadalmi csoportok szerepe az oktatáspolitika alakításában. Az oktatáspolitika alakításának szereplői és intézményi keretei. Az oktatáspolitika mint közpolitika alapvető céljai, az egyes célok teljesülését elősegítő oktatásügyi változások, a célok közötti konfliktusok. Az oktatáspolitika alakításának szereplői és intézményi keretei általában és ma Magyarországon.

Ø         Az oktatási rendszerek változásait meghatározó belső és külső strukturális jellemzők. Az oktatási rendszer szerkezete, vertikális és horizontális tagolódása. Az oktatási rendszer alrendszerei és az ezek közötti konfliktusok. Az oktatási rendszeren belüli alrendszerek összehasonlító elemzése. Iskolaszerkezeti problémák és változások a mai magyar közoktatásban.

Ø         Az oktatási rendszerek szabályozása, a szabályozás tárgya és eszközei. Az oktatásirányítás és kormányzati rendszer, az oktatásigazgatás és a közigazgatási rendszer kapcsolata. Az oktatási rendszer szabályozásának jellegzetes típusai. Bürokratikus, piaci és szakmai szabályozási mechanizmusok az oktatásban. Az oktatási rendszer egységének és integritásának a fenntartása. A modern közoktatási rendszerek irányítási problémái, oktatásirányítási problémák a mai magyar közoktatásban.

Ø         Nemzetközi hatások a modern közoktatási rendszerek fejlődésében. Globalizálódás és oktatás. Az európai integráció közoktatási hatásai. Az oktatási rendszerek fejlődésének mai világtrendjei, a jövő lehetséges útjai.

Követelmény

A kötelező irodalom és az előadások alapján: (1) a modern oktatási rendszerek legfontosabb jellemzőinek és a mai magyar közoktatás alapvető rendszerszintű problémáinak ismerete, (2) a modern közoktatási rendszerek mai problémáira való reflektálás képessége, (3) az elméleti összefüggések konkrét példákkal való szemléltetésére való képesség. A félévet kollokvium zárja, ahol a tételek lényegében megfelelnek a fent ismertetett témáknak.

Kötelező irodalom[1]

- Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer, Műszaki Könyvkiadó, Budapest

- Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón, Okker, 57-97. o.

- Halász G. - Lannert Judit (szerk.) (2003): Jelentés a magyar közoktatásról - 2003, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2000., Irányításról, finanszírozásról, pedagógusokról és eredményességről szóló fejezetek.

- Ericson, D.P. (1996): Az oktatási rendszer általános elméletének lehetősége, in: Halász Gábor - Lannert Judit (szerk.), Az oktatási rendszerek elmélete, Okker, Budapest, 67-91.

- Balázs É., Halász G., Imre A., Moldován J. és Nagy M. (2000): A kormányzati szintek közötti felelősség-megosztás és a közoktatás. In: Balázs–Halász (szerk.): Oktatás és decentralizáció Közép-Európában, Okker, Budapest, 56-77. o. (http://www.oki.hu/kiadvany.php?kod=Felelossegmegosztas)


 

Ajánlott irodalom

 

Archer, M.S. (1988): Az oktatási rendszerek expanziója, Iskolamester/4, Oktatáskutató Intézet

Archer, M.S., Változások a centralizált és decentralizált rendszerben (fénymásolt fordítás - megtalálható a Bevezetés az oktatási rendszerek elméletébe c. szöveggyűjteményben) (fénymásolható formában megtalálható a tanszéki titkárságon)

Bourdieu, Pierre (1978): Az értelmiségi hagyomány és a társadalmi rend megőrzése, in: Bourdieu, Pierre, A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése, Gondolat, Budapest, 7-71. o.

Coombs, Ph.H. (1971): Az oktatás világválsága, Tankönyvkiadó, 125-131 és 171-182.

Ferge, Zs. (1996): Az iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi meghatározottsága, Akadémiai, Budapest, 1976, 27-33 és 37-58. o. (megtalálható a Bevezetés az oktatási rendszerek elméletébe c. szöveggyűjteményben) (fénymásolható formában megtalálható a tanszéki titkárságon)

Foucault, Michel (1990): Felügyelet és büntetés, Gondolat, Budapest, 183-266. o. (III. fejezet: "Fegyelmezés")

Friedman, Milton (1996): Kapitalizmus és szabadság, Akadémiai kiadó, Budapest, 94-117.o

Halász G. (1988): Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat: oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején, Medvetánc, 1988/4-1989/1, 243-252. o.

Halász, G. (1981): Iskola és állam I-II, Világosság, XXII évf. 5. sz. 282-289. o és 6. sz. 363-369. o.

Halász G. (1991): Oktatáspolitikai koalíciók, Magyar Pedagógia, 1991/1, 51-62. o.

Halász G. (1992): Az elszabadult gépezet, Café Bábel, No. 1., 71-80. o. (http://www.oki.hu/halasz/download%5CAz%20elszabadult%20gepezet.htm)

Halász, G. (1990): A közoktatás és a felsőoktatás kapcsolódása: problémák és nemzetközi perspektívák, in: Sáska Gáza – Vidákovich Tibor (szerk.), Tanterv vagy vizsga, Budapest, Edukáció, 107-121. p.

Halász, G. (2002): Az állam szerepének változása a modern közoktatás szabályozásában, Iskolakultúra, 2002/4. sz. 3-11.      (http://www.oki.hu/halasz/download%5CAllam%20es%20oktatas.htm)

Nagy P. Tibor (1992): A magyar oktatás második államosítása, Educatio, Budapest

Pokol, B. (1988): Az egyetemi-tudományos szféra, Kutatások a felsőoktatás köréből/III, OKKFT Ts-4/2 programiroda , Budapest, 5-21. o.

Ramirez, F.O. - Boli, J. - Meyers, P.V. (1989): Állam, népoktatás, tanítói hivatás, Iskolamester/7, Oktatáskutató Intézet

Sáska, G. (1985): A tananyag-szabályozás kétféle logikája és eszköze: tanterv versus vizsga, Pedagógiai Szemle, 1985/5., 399-412.o.

Setényi J. (1994): Jogalkotás és oktatás, in: Kelemen-Setényi (szerk.), Az oktatási törvénykezés változásai (Bárczy István könyvtár), Fővárosi Pedagógiai Intézet,

Setényi, J. (1992): Harc a középiskoláért, Educatio, Budapest, 118-130. o.

Varga Júlia (1998): Oktatás-gazdaságtan, Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest

Weber, Max (1982): A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Gondolat, Budapest, 117-230. o. (II. fejezet/1: "Az evilági aszkézis vallási alapjai")[1] A kötelező irodalom minden tétele megtalálható a tanszéki könyvtárban